Δωρεά βιβλίων του ''Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας''

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» ευχαριστεί θερμά το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τη δωρεά επτά (7) τόμων: ΙΓ΄, ΙΕ', ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ', ΙΘ' και Κ', του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής δημώδους γραμματείας: 1100-1669 του Εμμανουήλ Κριαρά.

Η ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

  • background