background

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας

 

 • Άρθρο 1 (Σκοπός και στόχοι)

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί για την πόλη της Λάρισας πολιτιστικό κέντρο που έχει σκοπό την προώθηση της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας:

  - λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης που εξασφαλίζει στους χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία.

  - Ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα.

  - Παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όσους χρήστες δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον υλικό της Βιβλιοθήκης όπως: ξενόγλωσσες μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που βρίσκονται σε νοσοκομεία, φυλακές κλπ.

  - Ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της.

  Η εφαρμογή των σκοπών αυτών, οι οποίοι συνάδουν με την Διακήρυξη της UNESCO για τις βιβλιοθήκες, συνιστούν τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο στηρίζεται ο κανονισμός λειτουργίας και δημιουργούν το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας τους. Το κείμενο της Διακήρυξης της UNESCO για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες συνοδεύει τον κανονισμό λειτουργίας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του.

 • Άρθρο 2 (Οργάνωση Υλικού)

  Η οργάνωση του υλικού της Βιβλιοθήκης αποτελεί εργασία υποδομής προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας. Η συλλογή της βιβλιοθήκης (έντυπο, ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό) αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες του κοινού της βιβλιοθήκης, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ενδιαφέροντα των χρηστών, τις νέες εκδόσεις και τις εκδόσεις που έχουν σχέση με την πόλη της Λάρισας καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας βασίζεται στην αρχή ότι «όλες οι ομάδες χρηστών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή μορφωτικού επιπέδου, πρέπει να βρίσκουν υλικό σχετικό με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους».

  Επιλογή υλικού

  - Το υλικό που συγκεντρώνει η βιβλιοθήκη καθώς επίσης και οι προσφερόμενες υπηρεσίες αντανακλούν τις τρέχουσες τάσεις και την εξέλιξη της κοινωνίας, καθώς επίσης και την μνήμη της ανθρώπινης προσπάθειας και φαντασίας, χωρίς να υπόκεινται σε καμιά ιδεολογική, πολιτική ή θρησκευτική προκατάληψη, ούτε σε εμπορικές πιέσεις.

  - Η βιβλιοθήκη φροντίζει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο παντός είδους υλικό που έχει προφανή σκοπό τον θρησκευτικό προσηλυτισμό, την πολιτική προπαγάνδα, την υποβολή μίσους, την προσβολή συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού και την εμπορική κερδοσκοπία.

  - Οι προσκτήσεις υλικού γίνονται με αγορά, ανταλλαγές, δωρεά και την υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων τεκμηρίων σε έντυπη ή άλλη οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτή προκύπτει από τις παραγράφους 4δ και 9 του άρθρου 12 του Ν. 3149/03(ΦΕΚ 141/10.6.2003).

  - Για τις αγορές ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, κάθε φορά, από τον νόμο που αφορά τις προμήθειες του Δημοσίου τομέα.

  - Η αποδοχή ή όχι ανταλλαγών και δωρεών καθώς και όλα τα συναφή θέματα, εγκρίνονται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης μετά από εισήγηση του Διευθυντή.

  - Η Βιβλιοθήκη επίσης διατηρεί τι δικαίωμα να αρνηθεί δωρεά ή δωρεές, που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους σκοπούς της. Αν της ζητηθεί, η Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωμένη να απαντήσει γραπτώς για τους λόγους άρνησης της δωρεάς και να προτείνει άλλες βιβλιοθήκες, ή φορείς στους οποίους θα μπορεί να προωθηθούν οι απορριπτόμενες δωρεές.

  - Οι δωρεές των βιβλίων και του οπτικοακουστικού υλικού γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι αποτελούν πλέον τμήμα της συλλογής της Βιβλιοθήκης και ότι η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τον τρόπο και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνει η ενσωμάτωσή τους στη υπόλοιπη συλλογή. Δωρεές που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατόν μεταγενέστερα να διατεθούν σε άλλους φορείς ή να ανταλλαγούν με υλικό άλλων Βιβλιοθηκών.

  - Μια ευχαριστήρια επιστολή αποστέλλεται πάντα στον δωρητή όταν η δωρεά περιλαμβάνει περισσότερα από 50 τεκμήρια, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα πιστοποιητικό παραλαβής των δωριζόμενων τεκμηρίων.

  - Σε περίπτωση αποδοχής μεγάλης δωρεάς απόφαση της εφορείας της Βιβλιοθήκης μετά από εισήγηση του Διευθυντή. - Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται επίσης δωρεές χρηματικού ποσού και εκδίδει αντίστοιχα γραμμάτιο είσπραξης για το δωρητή.

  - Η Βιβλιοθήκη, κατά διαστήματα και ανάλογα με τα αιτήματα που υπάρχουν, μπορεί να προχωρά σε δωρεά υλικού ή σε μακροχρόνια δανεισμό του σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ιδρύματα και άλλους φορείς, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και τη διάδοση της ανάγνωσης.

  - Τεκμήρια που εκδίδονται, σε έντυπη ή άλλη μορφή, στην περιοχή ευθύνης της βιβλιοθήκης κατατίθενται υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίτυπα από τον/την συγγραφέα ή τον/την τυπογράφο ή τον/την εκδότη σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 190/24-3- 09 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 637, τ. Β΄/6-4-09. Η βιβλιοθήκη δίνει στον καταθέτη αποδεικτικό κατάθεσης.

  - Οι προτάσεις των αναγνωστών λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή του υλικού αλλά η τελική επιλογή γίνεται από το τμήμα παραγγελιών με στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των αναγνωστών.

  - Το υλικό που αποκτά η βιβλιοθήκη με τους παραπάνω τρόπους σφραγίζεται με την σφραγίδα της βιβλιοθήκης και καταγράφεται στο Βιβλίο Εισαγωγής Υλικού παίρνοντας αύξοντα αριθμό.

  - Έπειτα ακολουθείται η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού (καταλογογράφηση, ταξινόμηση, ηλεκτρονική επεξεργασία κλπ.) και η φυσική του επεξεργασία (επικόλληση ετικετών, συντήρηση κλπ.) έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του στα ράφια της βιβλιοθήκης προς χρήση.

  - Οι αναγνώστες έχουν δικαίωμα και την δυνατότητα μέσω του προγράμματος KOHA να καταθέσουν τις προτάσεις τους για αγορά υλικού καθώς επίσης να εκφράσουν και τα παράπονα ή τις ενστάσεις τους για το υλικό της βιβλιοθήκης και να λάβουν τις απαραίτητες απαντήσεις από το αρμόδιο τμήμα.

  - Υλικό που έχει υποστεί φθορά και δεν είναι δυνατή η αποκατάστασή του αποσύρεται και αν είναι σπάνιο φυλάσσεται, διαφορετικά καταστρέφεται με πρωτόκολλο καταστροφής.

  - Κάθε πέντε χρόνια η βιβλιοθήκη πραγματοποιεί απογραφή του υλικού της που αποβλέπει στον εντοπισμό φθορών, απωλειών και στην εν γένει ανανέωση του υλικού.

 • Επεξεργασία υλικού

  - Η αποδοτική εξυπηρέτηση του κοινού, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της βιβλιοθήκης και η ένταξή της στο δίκτυο των βιβλιοθηκών προϋποθέτει την τυποποιημένη και συστηματική οργάνωση του υλικού της. Η ανάπτυξη της συλλογής της με τρόπο που να εξασφαλίζει την τυποποιημένη και ομοιογενή οργάνωση του υλικού της απαιτεί την φυσική, βιβλιοθηκονομική και ηλεκτρονική επεξεργασία του με την εφαρμογή διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων και τη χρήση ανάλογων εργαλείων.

  - Η φυσική επεξεργασία υλικού αφορά την φυσική προετοιμασία του υλικού για την ένταξή του στην συλλογή της βιβλιοθήκης και τη χρήση του από το κοινό (επικόλληση ετικετών, συντήρηση κλπ.).

  - Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία περιλαμβάνει την εισαγωγή, καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική απόδοση όρων, καθώς επίσης και την ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού.

  - Ο κατάλογος της συλλογής της βιβλιοθήκης είναι ηλεκτρονικός. Η καταλογογράφηση γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλο-αμερικάνικους κανόνες καταλογογράφησης [Anglo- American Cataloguing Rules 2 (A.A.C.R.2). Η θεματική ευρετηρίαση γίνεται σύμφωνα με τον Συλλογικό Κατάλογο Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς και τον κατάλογο των θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το διεθνές δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY. Η καταχώρηση του υλικού στον ηλεκτρονικό κατάλογο γίνεται μέσου του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και προβολής (ILS) KOHA-ILS. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάλογο είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης:Vivl-laris.lar.sch.gr.

 • Άρθρο 3 (Διαχείριση υλικού)

  - Η διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης αποτελεί την καθαυτό εργασία απόδοσης υπηρεσιών στο κοινό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων για την ποιοτική εξυπηρέτησή του.

  - Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού για χρήση στο αναγνωστήριο ή και για δανεισμό.

  - Εξαιρούνται από τον δανεισμό το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, οδηγοί, βιβλιογραφίες, κλπ) και η κλειστή συλλογή της Βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει τα παλαίτυπα και σπάνια βιβλία που διαθέτει η βιβλιοθήκη, τα χειρόγραφα, τα χαρακτικά και οι χάρτες, τα βιβλία που αναφέρονται στην τοπική Ιστορία, καθώς επίσης εφημερίδες και περιοδικά.

  - Το αρχείο των τοπικών εφημερίδων ξεκινάει από το 1961. Λόγω της παλαιότητας και της πολυχρησίας και για να περιορισθούν οι φθορές, έως ότου ψηφιοποιηθεί η πρόσβαση στο αρχείο των τοπικών εφημερίδων, η έρευνα στο αρχείο θα γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση θα προσδιορίζεται το αντικείμενο της έρευνας. Οι αιτούντες μπορούν με κάθε τους αίτηση να επεξεργάζονται το μέγιστο δυο τόμους από το αρχείο. - Στο αρχείο των περιοδικών η έρευνα θα γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

  - Πρόσβαση στην κλειστή συλλογή έχουν μόνο οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης. Τα τεκμήρια της κλειστής συλλογής δίνονται για χρήση στο αναγνωστήριο που λειτουργεί στον χώρο φύλαξής τους με την άδεια του Διευθυντή και μόνο για διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες ή διδακτορικές διατριβές και γενικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει αίτηση η οποία συνοδεύεται από μια γραπτή σύσταση, σε μορφή επιστολής ή βεβαίωση της οικείας σχολής ή σχολικής μονάδας περί της ανάληψης της εργασίας. Οι αναγνώστες/ερευνητές οφείλουν να είναι προσεκτικοί στην χρήση του υλικού και να συμβουλεύονται το προσωπικό της βιβλιοθήκης για την χρήση του. Υλικό το οποίο είναι φθαρμένο και υπάρχει κίνδυνος ολικής καταστροφής του δεν δίνεται προς μελέτη.

  - Αναπαραγωγή τεκμηρίων από την κλειστή συλλογή της βιβλιοθήκης επιτρέπεται με τρόπο που να αποφεύγεται η φθορά του, όπως π.χ. η φωτογράφηση και μόνο με την άδεια του διευθυντή.

 • Άρθρο 4 (Δανεισμός)

  - Η βιβλιοθήκη δανείζει τεκμήρια που προέρχονται από τις συλλογές της με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού της. Η πολιτική δανεισμού της βιβλιοθήκης διαμορφώνεται ως εξής:

  - Όσοι επιθυμούν να δανειστούν υλικό από την βιβλιοθήκη εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού ως μέλη συμπληρώνοντας την αίτηση δανεισμού που τους δίνεται από την βιβλιοθήκη.

  - Η βιβλιοθήκη αφού καταχωρήσει τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού εκδίδει την κάρτα μέλους γνωστοποιώντας τους τον κωδικό μέλους ο οποίος είναι απαραίτητος για την διαδικασία του δανεισμού.

  - Όσον αφορά τους ανηλίκους είναι απαραίτητη η ενημέρωση του γονέα και η έγκρισή του για την έκδοση της κάρτας.

  - Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν το τμήμα δανεισμού για τις όποιες αλλαγές γίνονται στα στοιχεία τους π.χ.αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου κλπ.

  - Η κάρτα μέλους δίνεται αρχικά δωρεάν, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη και δεν παραχωρείται ούτε δανείζεται σε άλλον.

  - Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κάρτας – μέλους ο χρήστης το γνωστοποιεί στην βιβλιοθήκη και εκδίδεται νέα κάρτα με χρέωση 3,00?.

  - Ο δανεισμός πραγματοποιείται μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

  - Η διάρκεια δανεισμού είναι 30 μέρες. Στην συνέχεια το τεκμήριο πρέπει να επιστραφεί στην βιβλιοθήκη με την δυνατότητα να ξανά χρεωθεί στο ίδιο μέλος.

  - Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 5 τεκμήρια από όλες τις κατηγορίες υλικού (βιβλία, βιντεοκασέτες, dvd κλπ.). Από την κατηγορία του οπτικοακουστικού υλικού μπορεί να δανειστεί μέχρι 2 ανά τεκμήριο. Από τις υπόλοιπες κατηγορίες μπορεί να δανειστεί έως 2 εκτός από την λογοτεχνία όπου μπορεί να δανειστεί έως και 3.

  - Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το υλικό στην καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ενημερώνεται αυτόματα μέσω προγράμματος ΚΟΗΑ με την αποστολή τριών (3) email και του γίνεται σύσταση. Συγκεκριμένα: 1η ειδοποίηση: «Σας υπενθυμίζουμε, ότι σήμερα είναι η ημερομηνία επιστροφής των βιβλίων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή, σας ευχαριστούμε». 2η ειδοποίηση: «Σας υπενθυμίζουμε, ότι εκκρεμεί η επιστροφή των βιβλίων. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή, σας ευχαριστούμε» & 3η ειδοποίηση: «Σας ενημερώνουμε ότι η κάρτα δανεισμού σας έχει απενεργοποιηθεί για χρονικό διάστημα διπλάσιο του χρόνου καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή, σας ευχαριστούμε».

  - Σε περίπτωση που καθυστερήσει ξανά το μέλος επιβαρύνεται με 0,20 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης του τεκμηρίου και ως το ποσό των 10 ευρώ για τους ενήλικες και των 5 ευρώ για τα παιδιά.

  - Εάν συνεχιστεί η καθυστέρηση, τότε η βιβλιοθήκη μπορεί να ακυρώσει την κάρτα μέλους.

  - Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το υλικό που δανείστηκε στην κατάσταση που το δανείστηκε. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια οφείλει να την γνωστοποιήσει στην βιβλιοθήκη και να προβεί στην αντικατάστασή του με το ίδιο ή να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Σε περίπτωση που το τεκμήριο δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο το αντικαθιστά με κάποιο άλλο σχετικό που του υποδεικνύει η βιβλιοθήκη.

  - Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης βιβλίου στο τμήμα των ενηλίκων για διεπιστημονικές εργασίες. Οι κατηγορίες της λογοτεχνίας, εξαιρούνται εκτός από τα λογοτεχνικά πολύτομα βιβλία. Στην Παιδική Βιβλιοθήκη υπάρχει η δυνατότητα κράτησης. Ο αριθμός των κρατήσεων δεν ξεπερνάει τα (2) δυο τεκμήρια.

  - Οι κρατήσεις γίνονται κατά σειρά προτεραιότητας στην ανάλογη λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος (Koha), και η χρονική διάρκεια αναμονής του υλικού είναι δυο (2) ημέρες. Η ενημέρωση για την επιστροφή του κρατημένου βιβλίου στον ενδιαφερόμενο χρήστη γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Πέραν αυτής της προθεσμίας, το υλικό μεταφέρεται στον λογαριασμό του επόμενου μέλους που έχει κάνει κράτηση του παραπάνω τεκμηρίου, διαφορετικά επανατοποθετείται στο ράφι.

  - Κρατήσεις και ανανεώσεις μπορούν να γίνονται με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

  - Ανανέωση εκπρόθεσμου υλικού δεν γίνεται.

  - Η διαδικασία του δανεισμού σταματά 30 λεπτά από το προκαθορισμένο ωράριο της υπηρεσίας προκειμένου να γίνει η ενημέρωση των στατιστικών και των αντιγράφων ασφαλείας.

  - Όλα τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τις χρεώσεις εισάγονται ως έσοδο στον προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό.

 • Άρθρο 5 (Υπηρεσίες Aναγνωστηρίου)

  - Το αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο στο κοινό είτε αυτό κάνει χρήση τεκμηρίων της Συλλογής της Βιβλιοθήκης είτε δικού του υλικού. Η χρήση του Αναγνωστηρίου γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος γίνει πρώτα μέλος της Βιβλιοθήκης και ακολούθως συμπληρώσει ειδικό έντυπο.

  - Οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς έτσι ώστε να μην ενοχλούν τους παρευρισκομένους στον χώρο του αναγνωστηρίου.

  - Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3730/2008.

  - Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, ψαλίδια κ.α. αντικείμενα κοπής καθώς και η χρήση του κινητού τηλεφώνου έτσι ώστε να μην προκαλείται αναστάτωση στον χώρο του αναγνωστηρίου.

  - Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν την σειρά προτεραιότητας στην επαφή τους με τα διάφορα τμήματα της βιβλιοθήκης (δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση κάρτας, χρήση διαδικτύου κλπ.).

  - Οι χρήστες οφείλουν να προσέχουν τα τεκμήρια που χρησιμοποιούν και να μην προκαλούν φθορά με διάφορους τρόπους ( σημειώσεις πάνω στο τεκμήριο, διορθωτικά, μελάνες, ψαλίδια, αφαίρεση σελίδων ή συνοδευτικού υλικού τους) και να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο για να τον ενημερώσουν για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το τεκμήριο.

  - Χρήστες που παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν συμμορφώνονται παρά τις υποδείξεις του προσωπικού θα αποβάλλονται οριστικά από τον χώρο της βιβλιοθήκης.

  - Η βιβλιοθήκη έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον χώρο του αναγνωστηρίου για διάφορες δραστηριότητες (ομιλίες, ενημερώσεις, παρουσιάσεις κλπ.) γνωστοποιώντας τους χρήστες με ανακοίνωση για την ημέρα και τον χρόνο που θα γίνει αυτό.

  - Στους χώρους του αναγνωστηρίου επιτρέπεται η χρήση φορητών υπολογιστών με την προϋπόθεση ότι τα εξαρτήματα του ανταποκρίνονται στις παροχές της Βιβλιοθήκης.

  - Ο αναγνώστης/χρήστης φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να ζητήσει από τον υπάλληλο της εισόδου τον κωδικό της ασύρματης σύνδεσης του με το δίκτυο της Δ.Κ.Β.Λ. προκειμένου ν? αποκτήσει ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να αφήνουν αφύλακτους τους υπολογιστές τους. Η Δ.Κ.Β.Λ. δεν φέρνει ευθύνη για τυχόν απώλειες.

  - Ο αναγνώστης εισερχόμενος στη Δ.Κ.Β.Λ. τοποθετεί τα προσωπικά του αντικείμενα σε θυρίδα και κρατά ο ίδιος το κλειδί της.

 • Άρθρο 6 (Ωράριο λειτουργίας)

  Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης για το κοινό είναι το εξής: - Δευτέρα: 13:00 – 20:00 - Τρίτη- Παρασκευή: 08:00 -14:30

 • Άρθρο 7 (Φωτοαντίγραφα)

  - Το υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να φωτοτυπηθεί. Ο αριθμός των σελίδων που θα φωτοτυπηθεί δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό που ορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (1/10 του συνόλου των σελίδων της έκδοσης, Ν.2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών»).

 • Άρθρο 8 (Παιδικό τμήμα)

  - Η λειτουργία παιδικού τμήματος στην βιβλιοθήκη αποτελεί καίριο στόχο της βιβλιοθήκης καθώς είναι ο βασικός μοχλός διαμόρφωσης μελλοντικών αναγνωστών.

  - Το παιδικό τμήμα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών και τα τεκμήρια της συλλογής καλύπτουν όλο το φάσμα της γνώσης.

  - Τα παιδιά μπορούν να παραμένουν στον χώρο της βιβλιοθήκης είτε μόνα τους είτε με την συνοδεία ενηλίκων. Παιδιά κάτω των 8 ετών υποχρεωτικά συνοδεύονται από ενήλικες καθ? όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της βιβλιοθήκης.

  - Το παιδικό τμήμα οργανώνει παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες γνωστοποιούνται στο κοινό μέσωτου τύπου.

  - Επίσης είναι δυνατή η συνεργασία με άλλους φορείς όπως σχολεία, οργανισμούς που ασχολούνται με τα παιδιά, εθελοντικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο να προσελκύσουν τα παιδιά στον χώρο της βιβλιοθήκης και να τους καλλιεργήσουν την φιλαναγνωσία και την αναγνωσιμότητα.

 • Άρθρο 9 (Υποχρεώσεις προσωπικού)

  - Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των τεκμηρίων. Επίσης προβαίνει στην παροχή πληροφοριών που του ζητούνται από τους χρήστες χρησιμοποιώντας το υλικό της βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες.

  - Αναλαμβάνει και φέρνει εις πέρας τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού δηλαδή να καταλογογραφεί, ταξινομεί και ευρετηριάζει θεματικά το υλικό της συλλογής της βιβλιοθήκης. Επίσης παρέχει πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών.

  - Το προσωπικό της βιβλιοθήκης συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.

  - Το προσωπικό της βιβλιοθήκης εξυπηρετεί τους χρήστες της βιβλιοθήκης και ενθαρρύνει την προσέλευσή τους στους χώρους της.

  - Το προσωπικό συνεργάζεται με τους δασκάλους των σχολείων του Δήμου Λάρισας ή και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας καθώς επίσης και με τα σχολεία που επισκέπτεται η κινητή μονάδα σε περίπτωση που αυτοί θελήσουν να αναθέσουν εργασίες στους μαθητές τους.

  - Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας οι βιβλιοθηκονόμοι αναλαμβάνουν μετά από συνεννόηση με τις εκπαιδευτικές μονάδες την ξενάγηση των παιδιών στην αρχή της σχολικής χρονιάς με σκοπό να γνωρίσουν τον χώρο και τις υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη.

  - Ξεναγήσεις ή προγράμματα εκπαίδευσης είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και προς όφελος άλλων ομάδων μετά από συνεννόηση με το προσωπικό και τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης.

 • Άρθρο 10 (Κινητή βιβλιοθήκη)

  Η Κινητή μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας εξυπηρετεί κοινότητες που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε άλλη ?σταθερή? βιβλιοθήκη. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και λειτουργεί ως κινητή σχολική βιβλιοθήκη. Η Κινητή βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία δανειστικών κέντρων σε Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε. στην προκαθορισμένη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. περιοχή ευθύνης της, στους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

  - Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ενημερώνονται τα σχολεία και καλούνται να δηλώσουν αν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επισκέψεων της κινητής βιβλιοθήκης. Για την επιλογή και τον καθορισμό των δανειστικών κέντρων λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ή όχι άλλης βιβλιοθήκης στις σχολικές κοινότητες και η αδυναμία πρόσβασης σε άλλη βιβλιοθήκη.

  - Η Κινητή βιβλιοθήκη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο της σχολικής χρονιάς κοινοποιεί τους σταθμούς που θα καλύψει κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.

  - Η Κινητή βιβλιοθήκη μεριμνά για την ικανοποίηση των αιτημάτων των σχολείων, στα μέτρα των δυνατοτήτων της (επάρκεια σχολικών μονάδων, προσωπικού κλπ.)

  - Οι επισκέψεις προγραμματίζονται και γνωστοποιούνται στις σχολικές μονάδες. Ο κάθε κύκλος επίσκεψης διαρκεί περίπου ένα μήνα.

  - Η κάθε σχολική μονάδα οφείλει να ορίσει ένα υπεύθυνο εκπαιδευτικό με τον οποίο θα συνεργάζεται καθ? όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους για θέματα που αφορούν την λειτουργία του προγράμματος όπως τον προγραμματισμό και την ενημέρωση των επισκέψεων, την διαδικασία του δανεισμού και την επιστροφή του, την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων είτε στον χώρο του σχολείου είτε στον χώρο της βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και οτιδήποτε έχει σχέση με την όσο πιο δυνατόν καλύτερη συνεργασία των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα.

  - Η Κινητή βιβλιοθήκη ενημερώνει λεπτομερώς τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για την διαδικασία χρέωσης και επιστροφής του υλικού καθώς επίσης και την αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του. Για όλα αυτά υπογράφεται έγγραφο συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης και του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας.

 • Άρθρο 11 (Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης)

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας με την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ? ΚΠΣ δημιούργησε Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης με σκοπό την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

  Προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Internet καθώς και σε άλλες εφαρμογές προγραμμάτων εγκαταστημένων στους υπολογιστές της βιβλιοθήκης, όπως επίσης και της χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού της.

  Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ του Κέντρου έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης.

  Ειδικά για τα παιδιά και τους ανηλίκους μέχρι 18 ετών ισχύουν τα εξής:

  - Τα παιδιά μέχρι 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.

  - Οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών υποβάλλουν αίτηση χρήσης (μια φορά) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες τους οι οποίοι θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους χρήσης των Η/Υ της βιβλιοθήκης. Οι χρήστες πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Οι σταθμοί εργασίας διαθέτουν τις βασικές πληροφοριακές υπηρεσίες (πρόσβαση στο διαδίκτυο, χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου κ.λπ.).

  Κάθε χρήστης επιλέγει τη θέση που τον ενδιαφέρει και αφού συμπληρώσει το ειδικό έντυπο της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα χρήσης του Η/Υ η οποία θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ομαδικές εργασίες), μπορούν, περισσότερα του ενός άτομα, να χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες αφού προηγουμένως ενημερώνει το κοινό με σχετική ανακοίνωση. Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να δημιουργούνται ηθελημένα προβλήματα σε άλλους χρήστες ή φθορές στον υπάρχοντα εξοπλισμό.

  Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:

  - Η χρήση, αντιγραφή και η διακίνηση παράνομου λογισμικού ή λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή. Ο τεμαχισμός-συμπίεση αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων και η εγκατάσταση προγραμμάτων.

  - Η αλλαγή της επιφανείας εργασίας στην οθόνη κάθε υπολογιστή.

  - Η αντιγραφή CD ή DVD χωρίς την άδεια του δημιουργού (εκτός αν ορίζεται σαφώς ως Ανοιχτό Ελεύθερο Λογισμικό).

  - Η παρενόχληση άλλων χρηστών και ο έλεγχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

  - Η καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό ή το λογισμικό ή σε στοιχεία που ανήκουν στη βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες.

  - Η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών. Η χρήση μέσων αποθήκευσης επιτρέπεται με την αυστηρή προϋπόθεση ότι πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για ύπαρξη ή μη ιού. Όποιος χρήστης δε συμμορφώνεται με την οδηγία αυτή θα αποκλείεται στο μέλλον από τη χρήση των Η/Υ.

 • Άρθρο 12 (Δραστηριότητες)

  Η βιβλιοθήκη λαμβάνει ενεργά μέρος σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων γίνεται πάντα με βάση τον άξονα της ενίσχυσης του έργου της, δηλαδή τη διαχείριση της γνώσης και την προώθηση της ανάγνωσης. Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής και διοργανώνει ποικίλες δραστηριότητες όπως ομιλίες, παρουσιάσεις, συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, εκθέσεις, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή της πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης του τόπου της. Οι εκδηλώσεις αυτές προγραμματίζονται και αποφασίζονται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της βιβλιοθήκης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

 • Άρθρο 13 (Αίθουσα εκδηλώσεων)

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας διαθέτει αμφιθέατρο και υπαίθριο θεατράκι για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων. Οι αίθουσες διατίθενται σε συλλόγους, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς, φορείς και φυσικά πρόσωπα για να πραγματοποιήσουν τις εκδηλώσεις τους με την προϋπόθεση ότι αυτές συνάδουν με τους στόχους, την φιλοσοφία και τους σκοπούς της βιβλιοθήκης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση και αποδέχονται τους όρους που θέτει η βιβλιοθήκη στον «κανονισμό διάθεσης αιθουσών».

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας (Δ.Κ.Β.Λ.) διαθέτει στο νέο ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9 :

  Α) Αμφιθέατρο 108 θέσεων στο υπόγειο, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται από το αδιέξοδο της οδού Κούμα, για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων.

  Β) Υπαίθριο θεατράκι στον κήπο της Βιβλιοθήκης για εξωτερικές εκδηλώσεις.

  Οι χώροι αυτοί μπορούν να διατεθούν σε σωματεία, συλλόγους, δημόσιους φορείς, υπηρεσίες, επαγγελματικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

 • Όροι διάθεσης των χώρων

  Η Δ. Κ. Β. Λ. επιτρέπει τη χρήση των χώρων για εκδηλώσεις οι οποίες συμβαδίζουν με τους στόχους, τις δράσεις και το πνεύμα της Βιβλιοθήκης και σκοπό έχουν την πολιτιστική καλλιέργεια των κατοίκων της πόλης και τη δημιουργία νέων εστιών καλλιτεχνικής και πνευματικής έκφρασης, ατομικής ή ομαδικής. Ευνόητο είναι ότι αποκλείονται εντελώς εκδηλώσεις κομματικές ή αμιγώς επαγγελματικές. Κατ' εξαίρεση η διοίκηση μπορεί να διαθέτει τους χώρους και σε φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφ' όσον η εκδήλωση συνδέεται άμεσα με τους σκοπούς λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Οι χώροι θα διατίθενται έναντι τιμήματος, το οποίο θα έχει σκοπό μόνο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αίθουσες θα διατίθενται δωρεάν.

 • Υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων

  – Κάθε φορέας χρήσης των χώρων της Βιβλιοθήκης είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί στο σύνολό του τον κανονισμό λειτουργίας.
  – Σε περίπτωση φθορών οι οποίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης, ο αντίστοιχος φορέας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  - Κάθε φορέας θα ορίζει εγγράφως δύο άτομα, τα οποία θα είναι παρόντα και υπεύθυνα καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και θα συνεργάζονται από κοινού με το προσωπικό της βιβλιοθήκης, για την καλύτερη διασφάλιση της επιτυχίας της εκδήλωσης.
   

 • Διαδικαστικά θέματα

  Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση των παραπάνω χώρων της Βιβλιοθήκης πρέπει να υποβάλουν αίτηση υπογεγραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα και επί μεμονωμένων ατόμων, προσωπικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ακολουθεί υπόδειγμα), τουλάχιστον 20 (είκοσι) ημέρες πριν την εκδήλωση. Στην αίτηση θα αναφέρονται η επιθυμητή ημέρα και ώρα, το αντικείμενο της εκδήλωσης, το θέμα, οι ομιλητές και η διάρκεια της.

  Η Δ.Κ.Β.Λ. είναι υποχρεωμένη να απαντήσει γραπτώς για την έγκριση και διαθεσιμότητα του χώρου εντός μιας εβδομάδος. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη από τον φορέα ημερομηνία δεν είναι εφικτή, προτείνεται από τη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης άλλη ημερομηνία. Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης δεν δημιουργεί ουδεμία δέσμευση στη Βιβλιοθήκη μέχρι την έγκρισή της από το Εφορευτικό Συμβούλιο και την εν συνεχεία γραπτή ενημέρωση του ενδιαφερομένου. Η μη τήρηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων του κανονισμού λειτουργίας των χώρων και των υποχρεώσεών τους, υποχρεώνει τη Βιβλιοθήκη να μη διαθέτει στο μέλλον τους χώρους της σ' αυτούς τους φορείς.

 • Χρήσεις των χώρων

  - Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους και τους διαδρόμους της Βιβλιοθήκης.

  - Απαγορεύεται αυστηρά μέσα στο αμφιθέατρο η κατανάλωση ή πώληση τροφίμων και ποτών. Επιτρέπεται μόνον η διοργάνωση μικρών δεξιώσεων με μπουφέ στους χώρους έξω από την αίθουσα των εκδηλώσεων, με την υποχρέωση οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την ευθύνη της καθαριότητας και τακτοποίησης των χώρων μετά το τέλος της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

  - Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του αμφιθεάτρου και μάλιστα υποχρεώνεται ο φορέας να ενημερώνει προς τούτο το κοινό πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

  - Ο εξοπλισμός του αμφιθεάτρου δεν μετακινείται χωρίς την σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της Βιβλιοθήκης. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού προβολών και ακουστικών μέσων, χωρίς την παρουσία των εξουσιοδοτημένων τεχνικών που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία τους.

  - Η μη σωστή χρήση του χώρου συνεπάγεται αυτομάτως τη μελλοντική απώλεια της δυνατότητας χορήγησης της αίθουσας στον συγκεκριμένο φορέα.

  - Η χρήση των χώρων χορηγείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών. Σε ειδικές περιπτώσεις και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου μπορούν να διατεθούν για χρήση και τις ημέρες αυτές.

 • Οικονομική χρέωση των αιθουσών

  Οικονομικά η χρήση του αμφιθεάτρου καθώς και του υπαίθριου θεάτρου επιβαρύνεται με κάποιο ποσό, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τη χρήση, τη διάρκεια και την ημέρα πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

  Α. Αμφιθέατρο. Το ποσό ενοικίασης του αμφιθεάτρου ορίζεται σε 200 ευρώ για εκδήλωση διάρκειας έως 3 ώρες. Για μεγαλύτερης διάρκειας εκδηλώσεις το ενοίκιο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ την ώρα. Για εκδηλώσεις άλλου είδους (π.χ εκθέσεις) και διάρκειας πολλών ημερών το ποσό θα καθορίζεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης και του χρόνου χρήσης της.

  Β. Υπαίθριο θεατράκι. Το ποσό ενοικίασης του υπαίθριου θεάτρου ορίζεται σε 150 ευρώ για εκδήλωση διάρκειας έως 3 ώρες. Για μεγαλύτερης διάρκειας εκδηλώσεις το ενοίκιο προσαυξάνεται κατά 20 ευρώ την ώρα. Τα ποσά υποχρεωτικά θα εισπράττονται από τη Βιβλιοθήκη το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την εκδήλωση, η τελευταία δε είναι υποχρεωμένη να εκδίδει Γραμμάτιο Είσπραξης. Σε περίπτωση δε παρουσίασης βιβλίων στην αίθουσα του αμφιθεάτρου ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος, εκτός των άλλων, να προσφέρει για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και δύο αντίτυπα δωρεάν.

 • Άρθρο 14 (Υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες)

  Η βιβλιοθήκη μας παρέχει ισότιμα υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, καταβάλλει προσπάθειες ώστε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, προκειμένου να καλύπτει τις ειδικές ομάδες πληθυσμού που υστερούν λόγω αναπηριών, ηλικίας και υγείας. Για τον σκοπό, αυτό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» εξοπλίστηκε με ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα, με τα οποία δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εργασίες και στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, μπορούν να εξυπηρετηθούν άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και με κινητικά προβλήματα. Επίσης η εγκατάσταση ενός πρωτοποριακού ειδικού προγράμματος λογισμικού (software), θα διευκολύνει την ανάγνωση βιβλίων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που δυσκολεύονται στην ανάγνωση, όπως άτομα με αναπηρία, δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δίγλωσσα, αλλοδαπούς κ.λ.π. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους υπολογιστές να διαβάζουν οποιοδήποτε κείμενο χρειάζεται ο αναγνώστης, είτε τα μαθήματα του σχολείου από πρώτη Δημοτικού μέχρι τρίτη Λυκείου ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο από το διαδίκτυο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετεί το κοινό της βιβλιοθήκης, ώστε άσχετα με τις δυσκολίες που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει να παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης και ψυχαγωγίας.

 • Άρθρο 15 (Ψηφιοποίηση υλικού)

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών» που υλοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ψηφιοποίησε την συλλογή με τα παλαίτυπα που διαθέτει.

 • Άρθρο 16 (Πρακτική εξάσκηση - Εθελοντική εργασία)

  Α. Φοιτητές: Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας δέχεται φοιτητές των σχολών Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και φοιτητές των σχολών Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους εξάσκησης.

  Β. Εθελοντές: Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας δέχεται εθελοντές που ενδιαφέρονται να εργαστούν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην βιβλιοθήκη.

O Κανονισμός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας συντάχθηκε σύμφωνα με τους Ν. 3149/10.6.2003, Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α. 83064/ΙΖ (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003). Η έκδοση του κανονισμού εγκρίθηκε από την Εφορεία της Βιβλιοθήκης με την απόφαση 16η/25-08-2022  και θα ανανεώνεται όταν συντρέχουν λόγοι που θα καθιστούν απαραίτητη την ανανέωσή του, όπως η προσαρμογή του στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και οι εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών.